පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාද් බදියුදීන්පා ර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන්න අවසර දෙන්න එපා…! ඇමති සරත් වීරසේකර පවසයි.

0
203
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාද් බදියුදීන්
පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන්න අවසර දෙන්න එපා…!
ඇමති සරත් වීරසේකර පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + 8 =