පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම මාර්තු 02 වන දා. මහ මැතිවරණය අපේ‍්‍රල් 25 වන දා.

0
446
- Advertisement -

මාර්තු දෙවනදා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමටත්, අපේ‍්‍රල් 25 වන දා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමටත් නියමිත බව වාර්තා වේ.

නාමයෝජනා කැදවීම මාර්තු 12 ත් 19 ත් අතර කාලයේ දී සිදු කිරීමට නියමිත ය.