පාර්ලිමේන්තුවේ කෑම බිල ලක්ෂ 1200 යි…!

0
745
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර සඳහා සහභාගී වන මැති ඇමතිවරු, අමුත්තන් සහ පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ආහාර පාන ලබා දීම වෙනුවෙන් වසරකට රුපියල් මිලියන 120 ක් හෙවත් රුපියල් ලක්ෂ 1200 ක මුදලක් වැය වන බව වාර්තා වේ.

අදාල මුදිලින් 75% ක් ම වැය වන්නේ – පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ ආහාර පාන වෙනුවෙනි.

මීට අමතරව විදුලිය සඳහා රුපියල් මිලියන 80 ක් ද, දුරකථන සඳහා රුපියල් මිලියන 14.5 ක් ද, පානීය ජලය සඳහා රුපියල් මිලියන 09 ක් ද වාර්ෂිකව වැය වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =