පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කළ පනතක්, වැලි සහ පස් ජාවාරම්කාරයෝ වෙනුවෙන්, ඇමති චන්ද්‍රසේනෙදුරකථන ඇමතුමක් දී වෙනස් කරපු හැටි.

0
245
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කළ පනතක්, වැලි සහ පස් ජාවාරම්කාරයෝ වෙනුවෙන්, ඇමති චන්ද්‍රසේනෙදුරකථන ඇමතුමක් දී වෙනස් කරපු හැටි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + 9 =