පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කළ පනතක්, වැලි සහ පස් ජාවාරම්කාරයෝ වෙනුවෙන්, ඇමති චන්ද්‍රසේනෙදුරකථන ඇමතුමක් දී වෙනස් කරපු හැටි.

0
115
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කළ පනතක්, වැලි සහ පස් ජාවාරම්කාරයෝ වෙනුවෙන්, ඇමති චන්ද්‍රසේනෙදුරකථන ඇමතුමක් දී වෙනස් කරපු හැටි.