පාර්ලිමේන්තුවට එන්න – රන්ජන්ට ඉඩ දෙනවාද නැද්ද..? කතානායකතුමාගේ පැහැදිලි කිරීම.

0
154
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තුවට එන්න – රන්ජන්ට ඉඩ දෙනවාද නැද්ද..?
කතානායකතුමාගේ පැහැදිලි කිරීම.