පාම් ඔයිල් ආනයනය තහනම් කිව්වට – බේකරි සහ බිස්කට් කර්මාන්තකරුවන්ට පාම් ඔයිල් ගෙන්වන්න අවසර දෙනවා..!

0
202
- Advertisement -

පාම් ඔයිල් ආනයනය තහනම් කිව්වට –
බේකරි සහ බිස්කට් කර්මාන්තකරුවන්ට
පාම් ඔයිල් ගෙන්වන්න අවසර දෙනවා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × one =