පාදෙනියට එරෙහිව ජයරුවන් බණ්ඩාර නිළවරණයට එයි.

0
1350
- Advertisement -

පාදෙනියට එරෙහිව
ජයරුවන් බණ්ඩාර නිළවරණයට එයි.

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති ධූරය සදහා, වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර ඉදිරිපත් වන බව මාධ්‍ය වාර්තා පළ වේ.

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය සදහා නිළධාරීන් තෝරා ගැනීම සදහා වූ නිළවරණය ජූනි මාසයේ 28 වන දා පැවැත් වීමට නියමිත බවත්, එම නිළවරණයේ දී සංගයේ සභාපති ධූරය සදහා ඉදිරිපත් වීමට වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා මේ වන විටත් නාමයොජනා භාර දී ඇති බවත් පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − five =