ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියට එරෙහිව පාදෙනියලා පොලිස්පතිට පැමිණිලි කරති.

0
155
- Advertisement -

ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියට එරෙහිව පාදෙනියලා පොලිස්පතිට පැමිණිලි කරති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 4 =