ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් අත්අඩංගුවට

0
912
- Advertisement -

ජයවර්ධනපුර රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් සමන් දිසානායක ඇවන් ගාඩ් නඩුවට අඳාලව CID අත්අඩංගුවට