ප්‍රතික්ෂේප වූ උපාධිධාරීන්ට තවත් අවස්ථාවක්.

0
356
- Advertisement -

ප්‍රතික්ෂේප වූ උපාධිධාරීන්ට
තවත් අවස්ථාවක්.

උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතික්ෂේප වූ උපාධිධාරීන්ට ඔවුන්ගේ අභියාචනා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත යොමු කිරීමට අවස්ථාව සලසා තිබේ.

මෙම අභියාචනා, සැප්තැම්බර් මාසයේ 15 වන දාට පෙර ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + one =