“පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙන් විශාකා විදුහල්පතිනිය ඉවත්කරන්න.” ලංකා ගුරු සංගමය ඉල්ලයි.

0
445
- Advertisement -

පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙන්
විශාකා විදුහල්පතිනිය ඉවත්කරන්න.
ලංකා ගුරු සංගමය ඉල්ලයි.

ඉකුත් වසරේ දී, පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ දී අක්‍රමිකතා සිදු කර ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී සිටින, විශාකා විදුහලේ විදුහල්පතිනියි, මේ වසරේ එම ක්‍රියාවලියෙන් ඉවත් කර තබන ලෙස, ලංකා ගුරු සංගමය, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන කමිටුවෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ලංකා ගුරු සංගමයේ මෙම ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන්, තමන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ නිරීක්ෂණ අවශ්‍ය බව, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන කමිටුව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට දැනුම් දී තිබේ.

දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සිටි අයෙකුට චෝදනා එල්ල වී ඇත්නම්, අදාල තැනැත්තා එම පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට යළි පත්කිරීම සුදුසු ද යන්න පිළිබදව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන කමිටුව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ගෙන් විමසා සිටියි.