පළමු එන්නත දුන්න අයට දෙවන එන්නත ලබා දීම ප‍්‍රමාද වීමේ අවදානමක් තියෙනවා ද ..?

0
156
- Advertisement -

පළමු එන්නත දුන්න අයට
දෙවන එන්නත ලබා දීම ප‍්‍රමාද වීමේ
අවදානමක් තියෙනවා ද ..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 1 =