පසුපෙළ මන්ත‍්‍රීවරු මේවා දන්නේ නෑ..! ආණ්ඩුව දැනටමත් බාර් පර්මිට් 75 ක් දීලා..

0
128
- Advertisement -

පසුපෙළ මන්ත‍්‍රීවරු මේවා දන්නේ නෑ..! ආණ්ඩුව දැනටමත් බාර් පර්මිට් 75 ක් දීලා..