පලාත් නමයට නීති නමයක් අවශ්‍ය නෑ. ඒ අනුව පළාත් සභා අවශ්‍යත් නෑ..!

0
185
- Advertisement -

පලාත් නමයට නීති නමයක් අවශ්‍ය නෑ.
ඒ අනුව පළාත් සභා අවශ්‍යත් නෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − fifteen =