පරිභෝජනයට නුසුදුසු දෙයක්ගෙ න්නලා අහු වුනොත් ගහන්නේ රුපියල් පන්දහසක් හෝ ඊට අඩු දඩයක්..!

0
299
- Advertisement -

පරිභෝජනයට නුසුදුසු දෙයක්
ගෙන්නලා අහු වුනොත් ගහන්නේ
රුපියල් පන්දහසක් හෝ ඊට අඩු දඩයක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 13 =