පරාක්‍රම සමුද්‍රය ක්‍රිකට් පිටියක් වෙයි.

0
1112
- Advertisement -

ජල අක්කර අඩි එක් ලක්ෂ දාහත්දාහක් පිරවිය හැකි අක්කර විසිදාහකට වඩා වැඩි භූමියකට හිමිකම් කියන පරාක්‍රම සමුද්‍රය පවතින වියළි කාලගුණික තත්වය හමුවේ සිදියෑම නිසා එහි අවට ගම්වාසින්, දරුවන් වැව තුළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන අයුරු දැක ගැනිමට හැකි වෙනවා.

වසර ගණනාවකට පසු පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ජලය සිදි යැම නිසා මෙසෙ ක්‍රීඩා පිටියක් බවට පත් වී ඇත.