“නොගෙවූ අතිකාල දීමනා වහා ගෙවනු.” ඇල්පිටිය සහ බලපිටිය සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හෙට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයන්ට එළඹෙති. – සමස්ත ලංකා සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය.

0
326
- Advertisement -
Share

නොගෙවූ අතිකාල දීමනා වහා ගෙවනු.
ඇල්පිටිය සහ බලපිටිය සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හෙට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයන්ට එළඹෙති.
සමස්ත ලංකා සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය.

පසුගිය මාස දෙක සදහා ගෙවිය යුතු අතිකාල දීමනා වහාම ගෙවන ලෙස බල කරමින්, හෙට දිනයේ දී, ඇල්පිටිය සහ බලපිටිය යන රෝහල්වල සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව දැනුම් දී තිබේ.

මෙම ගැටළුව කඩිනමින් නොවිසදන්නේ නම්, ඉදිරියේ දී මීට වඩා දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තමන් සූදානම් බවද, සමස්ත ලංකා සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය විසින් නිකුත් කර තිබෙන නිවේදනයේ සදහන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 16 =