නෙල්නා සමාගම හලාල් සහතිකය ඉවත් කරයි.

0
917
- Advertisement -

නෙල්නා සමාගම ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා හලාල් සහතිකය නිකුත් කිරීම අත් හිට වූ බව එහි සාමාන්‍යාධිකාරි කපිල රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. හලාල් සහිතකය නිෂ්පාදන ඇසුරුම්වලින් ඉවත් කිරීම නිසා සමාගමට මිලියන හයක පමණ පාඩුවක් විදීමට සිදුවන බවද ඒ මහතා පවසයි. කෙසේ වෙතත් රටේ පවතින වර්තමාන තත්ත්වය යටතේ, සිය නිෂ්පාදන වලින් හලාල් සහතිකය ඉවත් කිරීමට ගත් තීරණය දිගටම කි‍්‍රයාත්මක කරන බව ඒ මහතා පවසයි.