නීතිපතිගෙන් වැඩබලන IGPට උපදෙස්

0
758
- Advertisement -

නීතියේ විදිවිධාන වලට අනුකූළවන ලෙසත් නීතිපතිගේ උපදෙස් සඳහා සම්පූර්ණ ලිපිගොණු එවන ලෙසත් නීතිපතිගෙන් වැඩබලන IGPට උපදෙස්