නීතිපතිගෙන් වැඩබලන IGPට උපදෙස්

0
636
- Advertisement -

නීතියේ විදිවිධාන වලට අනුකූළවන ලෙසත් නීතිපතිගේ උපදෙස් සඳහා සම්පූර්ණ ලිපිගොණු එවන ලෙසත් නීතිපතිගෙන් වැඩබලන IGPට උපදෙස්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =