නිළධාරියාගේ පී.සී.ආර්. වාර්තාව එනතුරු උනවටුන දුම්රිය ස්ථානය තාවකාලිකව වසා දමයි.

0
332
- Advertisement -

නිළධාරියාගේ පී.සී.ආර්. වාර්තාව එනතුරු
උනවටුන දුම්රිය ස්ථානය තාවකාලිකව වසා දමයි.

උනවටුන දුම්රිය ස්ථානයේ රාජකාරියේ නිරතව සිටින නිළධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද පී.සී.ආර්. පරීක්ණණයේ වාර්තාව ලැබෙන තුරු, උනවටුන දුම්රිය ස්ථානය තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා පවසයි.

අදාල නිළධාරියා, කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ඇසුරු කර ඇති බවට ඇති සැකය මත පී.සී.ආර් පරීක්ෂණය සදහා යොමු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + 20 =