නිසි අනුමැතියක් නොමැතිව මහජන බැංකුවේ සභාපති තමා ගේ සමගාමකට රැ. මිලියන 23 ක ණයක් 4% පොලියට අරන්

0
215
- Advertisement -

නිසි අනුමැතියක් නොමැතිව මහජන බැංකුවේ සභාපති
තමා ගේ සමගාමකට රැ. මිලියන 23 ක ණයක් 4% පොලියට අරන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen + 1 =