නිසි අනුමැතියක් නොමැතිව මහජන බැංකුවේ සභාපති තමා ගේ සමගාමකට රැ. මිලියන 23 ක ණයක් 4% පොලියට අරන්

0
105
- Advertisement -

නිසි අනුමැතියක් නොමැතිව මහජන බැංකුවේ සභාපති
තමා ගේ සමගාමකට රැ. මිලියන 23 ක ණයක් 4% පොලියට අරන්.