නිව් ඩයමන්ඞ් ගින්න නිවීමට වියදම් වූ රුපියල් මිලියන 340 නැව් සමාගමෙන් ඉල්ලයි.

0
355
- Advertisement -

නිව් ඩයමන්ඞ් ගින්න නිවීමට වියදම් වූ
රුපියල් මිලියන 340 නැව් සමාගමෙන් ඉල්ලයි.

නිව් ඩයමන්ඞ් නෞකාවේ ගින්න නිවීමට වැය වූ රුපියල් මිලියන 340 ක මුදල ඉල්ලා, නීතිපතිවරයා විසින්, නිව් ඩයමන්ඞ් නෞකාව හිමි සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතීඥයන්ට හානිපූර්ණ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 19 =