නිරාවිය සහ නිකදළුපොත වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කරයි.

0
382
- Advertisement -

නිරාවිය සහ නිකදළුපොත
වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කරයි.


කුරුණෑගල, වාරියපොල පිහිටි නිරාවිය සහ නිකදළුපොත යන ග‍්‍රාමා සේවා වසම් වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කර ඇති බව, යුද හමුදාපතිවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 5 =