නියෝජ්‍ය මහකොමසාරිස් ධූරයට නම් කර තිබෙන පුද්ගලයාට අල්ලස් චෝදනා තිබෙන බව දන්නවාද..?

0
159
- Advertisement -

නියෝජ්‍ය මහකොමසාරිස් ධූරයට
නම් කර තිබෙන පුද්ගලයාට
අල්ලස් චෝදනා තිබෙන බව දන්නවාද..?