නිදහස වෙනුවෙන් අපි සටන් කළ හැටි,වින්සන්ට් චර්චිල්ලා අපට නිදහස ලබා දෙනවාට විරුද්ධ වුණු හැටි…!

0
57
- Advertisement -

නිදහස වෙනුවෙන් අපි සටන් කළ හැටි,වින්සන්ට් චර්චිල්ලා අපට නිදහස ලබා දෙනවාට විරුද්ධ වුණු හැටි…!