නිදහසින් පසු පළමු වතාවට අපේ රට බංකොලොත් වීමේ අවදානමට මුහුණ දී සිටියි.

0
127
- Advertisement -

නිදහසින් පසු පළමු වතාවට අපේ රට බංකොලොත් වීමේ අවදානමට මුහුණ දී සිටියි.