නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් අපි පැමිණි එකඟතාවයන්ට අනුව කටයුතු කරමු..! ඉන්දියාව දැනුම් දෙයි.

0
380
- Advertisement -

නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන්
අපි පැමිණි එකඟතාවයන්ට අනුව කටයුතු කරමු..!
ඉන්දියාව දැනුම් දෙයි.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අයිතිය සියයට සියයක් ම වරාය අධිකාරිය සතුවන ආකාරයට කටයුතු කරන බවට, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද දිනයේ දී වරාය වෘත්තීය සමග පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ඔවුන් වෙත පොරොන්දු වී තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මෙරට ඉන්දීය මහකොමසාරිස්කාර්යාලය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති බව පැවසේ.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් 2019 දී පැමිණි එකගතාවයන්ට අනුව කටයුතු කිරීමේ වැදගත්ම පිළිබදව ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය අවධාරණය කර තිබේ.