නැගෙනහිර පර්යන්තය බේරා ගැනීමට වරාය වෘත්තීය සමිති සමග භික්ෂූන් 200 නමක් අද උද්ඝෝෂණයේ.

0
375
- Advertisement -

නැගෙනහිර පර්යන්තය බේරා ගැනීමට
වරාය වෘත්තීය සමිති සමග භික්ෂූන් 200 නමක් අද උද්ඝෝෂණයේ.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබා දීමට විරෝධය පා, අද වරාය පරිශ්‍රයේ දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීමට, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය බේරා ගැනීමේ වෘත්තීය එකමුතුව තීරණය කර තිබේ.

මෙම උද්ඝෝෂණයට භික්ෂූන් වහන්සේ ලා දෙසීය නමක් පමණ සහභාගී වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබා දීමට විරෝධය පල කරමින්, වෘත්තීය සමිති එකමුතුව රජයට යොමු කර ඇති ලිපියට රජය පාර්ශ්වයෙන් ප්‍රතිචාර නොලැබීම අද උද්ඝෝෂණයට හේතු වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 15 =