නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ගනුදෙනුවෙන් ලැබෙන්නේ ඩොලර් මිලියන 600 යි. ඉතින් ඇයි ඉන්දියාවට නොදී ඕක දේශීය ව්‍යාපාරිකයෙක්ට දෙන්න බැරි..?

0
267
- Advertisement -

නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ගනුදෙනුවෙන් ලැබෙන්නේ ඩොලර් මිලියන 600 යි. ඉතින් ඇයි ඉන්දියාවට නොදී ඕක දේශීය ව්‍යාපාරිකයෙක්ට දෙන්න බැරි..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 4 =