නැගෙනහිර ජැටියේ 49% කොටස් – ඉන්දියාවට පමණක් නොදී, ජපාන සමාගමකටත් කොටසක් දුන්නා නං වඩා හොදයි.

0
138
- Advertisement -

නැගෙනහිර ජැටියේ 49% කොටස් – ඉන්දියාවට පමණක් නොදී, ජපාන සමාගමකටත් කොටසක් දුන්නා නං වඩා හොදයි.