නාලක එදිරිසිංහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාර වේ.

0
231
- Advertisement -

නාලක එදිරිසිංහ
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාර වේ.

ඊ.ටී.අයි. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික, නාලක එදිරිසිංහ මහතා අද පෙරවරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාර වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊටීඅයි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයන් අත් අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා විසින් ඊයේ දිනයේ දී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කර තිබුණි.

ඒ අනුව, ඊයේ දිනයේ දී, ජීවක එදිරිසිංහ, දීපා එදිරිසිංහ සහ අසංක එදිරිසිංහ යන අය ඊයේ දිනයේ දී අත් අඩංගුවට ගෙන තිබුණි.