නාමල් – නිපුන සහ රමේෂ් අංක එකට එති.

0
2205
- Advertisement -

නාමල් – නිපුන සහ රමේෂ්
අංක එකට එති.

දකුණු පලාතේ හම්බන්තොට, මාතර සහ ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවලින් වැඩිම මනාප ලබා ගැනීමට නාමල් රාජපක්ෂ, නිපුන රණවක සහ රමේෂ් පතිරණ සමත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.