නව නීතිපති ලෙස සංජය රාජරත්නම් මහතා අද දිවුරුම් දෙයි.

0
325
- Advertisement -

නව නීතිපති ලෙස සංජය රාජරත්නම් මහතා
අද දිවුරුම් දෙයි.


නව නීතිපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතීඥ සංජය රාජරත්නම් මහතා අද දිනයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන ලදී.

සංජය රාජරත්නම් මහතා මෙරට 48 වන නීනිපතිවරයා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =