නව ගුවන් හමුදාපති ලෙස Air මාෂල් සුමංගල ඩයස් පත්වෙයි

0
810
- Advertisement -

නව ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස Air මාෂල් සුමංගල ඩයස් ජනපති ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දෙයි