නව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන; යෝජනා කිරීම දිනේශ් ගුණවර්ධන-ස්ථිර කිරීම රන්ජිත් මද්දුමබණ්ඩාර.

0
300
- Advertisement -

නව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන
යෝජනා කිරීම දිනේශ් ගුණවර්ධන
ස්ථිර කිරීම රන්ජිත් මද්දුමබණ්ඩාර.

කතානායක ලෙස මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ නම,

දිනේශ් ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජනා කළ අතර, සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ රන්ජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා විසින් එම පත්වීම ස්ථිර කරන ලදී.