නවක වදය නැවැත්වීමට ආවා කල්ලිය පෙරමුණ ගනී.

0
622
- Advertisement -

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයට පැමිණෙන නවක ශිෂ්‍යයන් වධයට පමුණුවන ජ්‍යේෂ්ඨයන්ට දැඩි දඩුවම් පමුණුවන බව ආවා කල්ලිය අනතුරු හගවයි. කුලය පදනම් කරගනිමින් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළු වන නවක ශිෂ්‍යයන් හිංසාවට පත් කරන බව දැන ගන්නට ලැබී තිබෙන බවත්, වහාම එය නැවැත්විය යුතු බවත්, ආවා කල්ලිය විසින් ජ්‍යේෂ්ඨ ශිෂ්‍යන් දැනුවත් කර තිබේ. කලා පීඨය තුළ දැන්වීම් කිහිපයක් ප‍්‍රදර්ශනය කරමින් ඔවුන් මෙම දැනුවත් කිරීම කර තිබේ.