නඩු නොදා – දීර්ඝ කාලයක්ර ක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තැබීම අසාධාරණයි.

0
140
- Advertisement -

නඩු නොදා – දීර්ඝ කාලයක්ර ක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තැබීම අසාධාරණයි.