නඩු නොදා – දීර්ඝ කාලයක්ර ක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තැබීම අසාධාරණයි.

0
233
- Advertisement -

නඩු නොදා – දීර්ඝ කාලයක්ර ක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තැබීම අසාධාරණයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − nine =