නගර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය කොළඹට තවත් සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘති 3 ක් යෝජනා කරයි.

0
648
- Advertisement -

නගර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය
කොළඹට තවත් සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘති 3 ක් යෝජනා කරයි.


මාළඹේ කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමුවද, තවත් සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘති තුනක් පිළිබදව යෝජනා ඉදිරිපත්ව තිබුණු බවත්, එම යෝජනා පිළිබදව සලකා බැලීම සදහා ඒවා අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කර තිබෙන බවත්, නගර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය භාර අමාත්‍ය නාලක ගොඩ හේවා මහතා පවසා තිබේ.

අධික පිරිවැය හේතුවෙන් ජයිකා ණය ආධාර යටතේ ඉදි කිරීමට නියමිතව තිබුණු මාලඹේ කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය, අත්හැර දැමීමට සිදු වුවද, ඉන් සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘති යෝජනා නොසලකා හරින බව අදහස් නොකරන බව ද අමාත්‍යවරයා පවසා තිබේ.

daily mirror

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =