ධම්මික පැණිය ප‍්‍රමෝට් කරපු හාදයාමයි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ප‍්‍රමෝට් කළේත්..!

0
446
- Advertisement -

ධම්මික පැණිය ප‍්‍රමෝට් කරපු හාදයාමයි
ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ප‍්‍රමෝට් කළේත්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + twelve =