ධම්මික පැණිය ප‍්‍රමෝට් කරපු හාදයාමයි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ප‍්‍රමෝට් කළේත්..!

0
224
- Advertisement -

ධම්මික පැණිය ප‍්‍රමෝට් කරපු හාදයාමයි
ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ප‍්‍රමෝට් කළේත්..!