දේශීය යාන්ත්‍රණයකින් සාධාරණයක් ඉටු නොවුනොත් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයකට ප්‍රශ්නය ගෙන යනවා..!

0
238
- Advertisement -

දේශීය යාන්ත්‍රණයකින් සාධාරණයක් ඉටු නොවුනොත් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයකට ප්‍රශ්නය ගෙන යනවා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × five =