දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබද කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ගැන – විපක්ෂය ඉල්ලූ විවාදය මඟ හරින්නද ආණ්ඩුව හදන්නේ.. ?

0
649
- Advertisement -

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබද කොමිසමේ
අවසන් වාර්තාව ගැන – විපක්ෂය ඉල්ලූ
විවාදය මඟ හරින්නද ආණ්ඩුව හදන්නේ.. ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + twenty =