දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබද කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ගැන – විපක්ෂය ඉල්ලූ විවාදය මඟ හරින්නද ආණ්ඩුව හදන්නේ.. ?

0
319
- Advertisement -

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබද කොමිසමේ
අවසන් වාර්තාව ගැන – විපක්ෂය ඉල්ලූ
විවාදය මඟ හරින්නද ආණ්ඩුව හදන්නේ.. ?