දේශපාලන පළිගැනීම්.පිළිබද ජනාධිපති කොමිසම; වාර්තාව එළියට දාන්න..! වහාම පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් දෙන්න..!

0
338
- Advertisement -

දේශපාලන පළිගැනීම්.පිළිබද ජනාධිපති කොමිසම;
වාර්තාව එළියට දාන්න..!
වහාම පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් දෙන්න..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 15 =