දේශපාලනය කියන්නේ මුල ඉදන් එන්න ඕන දෙයක්..! ඒකයි මං මුල එදා ඉදන්ම එතුමාට විරුද්ධ වුණේ.

0
159
- Advertisement -

දේශපාලනය කියන්නේ මුල ඉදන් එන්න ඕන දෙයක්..!
ඒකයි මං මුල එදා ඉදන්ම එතුමාට විරුද්ධ වුණේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 4 =