දේවානීලා සටන දිනයි..! පණු කරඳ ගස ඉවත් නො කර අධිවේගය ඉදිකිරීමට රජය තීරණය කරයි.

0
462
- Advertisement -

දේවානීලා සටන දිනයි..!
පණු කරඳ ගස ඉවත් නො කර අධිවේගය ඉදිකිරීමට රජය තීරණය කරයි.

මධ්‍යම අධිවේගය ඉදිකිරීම සදහා ඉවත් කිරීමට සූදානම් වූ පණු කරද ශාකය ඉවත් නොකර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම්කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යෑමට මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇති බව වාතා වේ.

මේ බව වනසංරක්ෂණ අමාත්‍යංශ නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × one =