දූෂණ විමර්ෂණ ඒකකයට මහේලවත් කැදවයි. හෙට පෙරවරු නමයට එන ලෙස දැනුම් දෙයි.

0
339
- Advertisement -

දූෂණ විමර්ෂණ ඒකකයට මහේලවත් කැදවයි.
හෙට පෙරවරු නමයට එන ලෙස දැනුම් දෙයි.

2011 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය පිළිබදව, හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කරන ලද හෙළිදරව්ව පිළිබදව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සදහා, හෙට පෙරවරු 9.00 ට, ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ දූෂණ විමර්ෂණය කිරීම සදහා පත්කර ඇති විශේෂ ඒකකයට පැමිණෙන ලෙස, මහේල ජයවර්ධන මහතාට ද දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.