දුමින්ද සිල්වා ගැන නේද අහන්නේ..? මරණ දඩුවම දීපු කෙනෙක් නිදහස් කිරීම ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක්..!

0
178
- Advertisement -

දුමින්ද සිල්වා ගැන නේද අහන්නේ..?
මරණ දඩුවම දීපු කෙනෙක් නිදහස් කිරීම
ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක්..!