දුම්රිය වර්ජකයන් සේවය හැර ගියා සේ සැලකේ.

0
702
- Advertisement -

වැඩ වර්ජනයේ නියුතුව සිටින, දුම්රිය රියැරදුරන්, නියාමකයන්, ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ අධීක්ෂණ කළමණාකරුවන් සේවය හැර ගියා සේ සලකා ඔවුන්ට ලිපි නිකුත් කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඊයේ දිනයේ දී පියවර ගෙන තිබේ.