දුම්කොළ අඩංගු බුලත් විට විකිණීම සහ ප්‍රදර්ශණය කිරීම සපුරා තහනම්.

0
407
- Advertisement -

2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි පනතට අනුව දුම්කොළ අඩංගු විට වර්ග විකිණීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ මහ ජනතාවට පෙනෙන සේ දුම්වැටි භාවිතය ශ්‍රී ලංකාව තුළ සපුරා තහනම් බව දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරීයේ සභාපති ආචාර්ය වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මත්ද්‍රව්‍ය, දුම්වැටි සහ මධ්‍යසාර නිවාරණය පිණිස නව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහනක දේශනයක් කරමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

ආචාර්ය සමාධි රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළේ, ඉදිරි කාලය තුළදී මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය වෙනුවෙන් මෙම නීති ප්‍රායෝගිකව තදින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මැදිහත්වීමක් කිරීමට දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය බලාපොරොත්තු වන බවය.

එසේ ම දුම්කොළ සහිත බුලත් විට අලෙවි කිරීම ද සපුරා තහනම් නමුත් එම නීතිය තවමත් හරිහැටි ක්‍රියාත්මක නොවනවන බව වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේය.