දිවුලපිටිය සහ මිනුවන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇදිරි නීතිය පනවයි.

0
306
- Advertisement -

දිවුලපිටිය සහ මිනුවන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට
වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇදිරි නීතිය පනවයි.


දිවුලපිටිය සහ මිනුවන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට
වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ඇදිරි නීතිය පනවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − 12 =