දිවුලපිටිය කොරෝනා පොකුර 1247 දක්වා ඉහළට.

0
277
- Advertisement -

දිවුලපිටිය කොරෝනා පොකුර
1247 දක්වා ඉහළට.

අද වාර්තා වු ආසාදිතයන් 61 දෙනාද සමගින්, මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුර 1247 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.